top of page

Privacy policy

As the Netherlands–based enterprise I am required to state the Privacy Verklaring in Dutch language that you will find further below.

Created in  April 2022.

UNICREATIONS
Privacy Verklaring


Omdat Unicreations veel waarde hecht aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier
verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Unicreations
verzamelt, met welk doel en met wie deze gedeeld kunnen worden.
De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Magdalena M.
Stanescu, handelende onder de naam Unicreations, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 77454782 Vestigingsnr. 000045155763.

 

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens* die Unicreations verwerkt van
gebruikers van haar diensten. Door gebruik te maken van website en/of gebruik te maken van diensten
van Unicreations, geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze
privacyverklaring.
*Persoonsgegevens in de zin van art. 4 EU-AVG: alle informatie over een geïdentificeerde of een
identificeerbare natuurlijke persoon.

 

2. Welke gegevens worden er verzameld en waarom?
Voor het uitvoeren van haar diensten is het noodzakelijk dat Unicreations van u een aantal wettelijk
beschermde persoonsgegevens verzamelt en bewaart. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer.


3. Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Unicreations verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Unicreations verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze eigen belastingaangifte.


4. Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is om diensten te
leveren en aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. In praktijk betekend dit dat uw
gegevens worden bewaard gedurende zolang u klant bij ons bent en daarna alleen indien wettelijk
verplicht in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

5. Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die u aan Unicreations verstrekt kunnen aan derde partij worden verstrekt enkel
met uw toestemming en indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden en /of de wettelijke verplichtingen (bijv. administratieve en of fiscale bewaarplicht).
Unicreations geeft nooit uw persoonsgegevens door aan andere partij waarmee er geen
verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige
afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


6. Hoe worden uw gegevens beschermd
Unicreations gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Unicreations neemt de passende
technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies,
vernietiging of onrechtmatig gebruik.
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde pc, in met een wachtwoord beveiligde map en op een
externe schijf en/ of mobile telefoon. Al deze gegevensdragers zijn voorzien van de meest recente
versie van beveiligingssoftware en worden regelmatig geüpdatet.
Voor zover er persoonlijke gegevens worden verzameld buiten de hierboven omschreven digitale
opslag, worden deze bewaard in een middels een slot beveiligde kast. Derden hebben geen toegang tot
deze gegevens.
Unicreations is verplicht om eventuele datalek bij te vermelden in zgn. datalekkenregister. Ernstige
datalek, die waarschijnlijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van
betrokkene wordt door Unicreations gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neemt u dan contact op met magda@unicreations.eu .


7. Inzage, correctie en verwijdering
U mag Unicreations te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u Unicreations
verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen
indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift
worden verwerkt.
Verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd
naar : magda@unicreations.eu. Indien wet dit toestaat zorgt Unicreations ervoor dat uw gegevens (of
een deel ervan) binnen 10 werkdagen worden verwijderd cq aangepast.


8. Cookies op website Unicreations.eu
Unicreations gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. Unicreations gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt u afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee


9. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct
contact met Unicreations op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


10. Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op
door mailbericht te sturen naar e-mailadres magda@unicreations.eu

bottom of page