top of page

Terms and conditions

As the Netherlands–based enterprise I am required to state the Algemene voorwaarden (Terms and conditions)  in Dutch language that you will find further below.

Created in  April 2022.

UNICREATIONS

Algemene voorwaarden

Artikel: 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het vervaardigen van documenten en goederen en het verrichten van begeleidende, toezichthoudende of adviserende werkzaamheden door Magdalena M. Stanescu, zelfstandig handelende onder de naam Unicreations, hierna te
noemen “Unicreations”.
2. De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Unicreations, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Unicreations en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken ontwerpen, tekeningen, schetsen, berekeningen, adviezen, goedkeuringen, vergunningen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Unicreations en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
8. Onder “object” wordt verstaan: de onroerende zaak die op basis van door Unicreations vervaardigde documenten wordt gerealiseerd.
9. Onder ‘goederen’’ wordt verstaan: roerende zaken die door Unicreations aan wederpartij worden geleverd.
10. Onder ‘gepersonaliseerde goederen’ wordt verstaan: alle goederen die in opdracht van wederpartij, naar voorafgaande goedkeuring van ontwerp door wederpartij, door Unicreations, dan wel in zijn opdracht worden vervaardigd.
11. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
12. Bij een discrepantie of tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
13. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.
14. Unicreations behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen en of wijzigen. Wijzigen worden door Unicreations tijdens kenbaar gemaakt op de website unicreations.eu.
15. Voor zover in deze voorwaarden bepaalde kwesties niet worden geregeld, zijn er DNR 2011 voorwaarden van toepassing.

Artikel: 2: Aanbod
1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Unicreations mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2. Een samengesteld aanbod verplicht Unicreations niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Unicreations de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aanpassen.
4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van documenten en omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Unicreations zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte voorbeelden blijven eigendom van Unicreations en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Unicreations geretourneerd.
7. Unicreations mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Unicreations heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod.
Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Unicreations schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Unicreations is pas gebonden aan mondelinge afspraken tussen partijen, indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
3. Eventuele wijzigingen van reeds verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 4: Tarieven, honorarium
1. Tenzij partijen een vast honorarium overeenkomen, berekent Unicreations het honorarium op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Unicreations bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Unicreations een toeslag berekenen over het uurtarief.
4. Unicreations mag een overeengekomen vast honorarium verhogen, indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Unicreations en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals verzendkosten, voorrijdkosten, reis- of verblijfkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen en declaraties van ingeschakelde derden.
6. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Unicreations (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, mag Unicreations de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
7. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Unicreations ervan uit gaan dat de
consument met deze wijziging heeft ingestemd.

8. Bij ontbinding van de overeenkomst conform voornoemd punt dient consument rekening te houden met rechtsgevolgen zoals omschreven in artikel 16- Herroeping.


Artikel 5: Inschakeling derden
1. Als Unicreations dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
2. De wederpartij schakelt zonder voorafgaand overleg met Unicreations geen derden in wanneer dit invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht door Unicreations.


Artikel 6: Volmacht
1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, omvat de overeenkomst een volmacht aan Unicreations om namens de wederpartij op te treden in het kader van zijn adviserende, begeleidende en toezichthoudende taken.
2. Gedurende een aan Unicreations verstrekte opdracht/volmacht mag de wederpartij niet rechtstreeks instructies, opdrachten e.d. aan de door hem of Unicreations ingeschakelde derden geven als deze bevoegdheid in redelijkheid onder voornoemde opdracht/volmacht valt. De wederpartij overlegt dan eerst met Unicreations.

Artikel 7 : Verplichtingen wederpartij
1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Unicreations gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b. hij Unicreations in ieder geval goed informeert over de beoogde bestemming/het beoogd gebruik van het tot stand te brengen object;
c. eventuele door de wederpartij aan Unicreations verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Unicreations voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Tenzij partijen anders overeenkomen, mag Unicreations kosteloos naam aanduidingen en reclame op de werklocatie of aan/bij het (toekomstige) object aanbrengen.
4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Unicreations de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Unicreations niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Unicreations niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.


Artikel 8: Vertrouwelijke informatie & bescherming persoonsgegevens

1. Unicreations houdt alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over de wederpartij heeft verkregen geheim. Unicreations verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Unicreations mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of de wederpartij hiervoor toestemming heeft gegeven.
3. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), verwerkt Unicreations de informatie conform deze verordening en afzonderlijk door Unicreations vastgestelde Privacyverklaring. De Privacyverklaring wordt door Unicreations gepubliceerd op de website: www.unicreations.eu en wordt aan wederpartij kosteloos verstrekt op zijn verzoek.

Artikel 9: Levering & leveringstermijnen
1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen.
2. Indien Unicreations zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
3. Unicreations mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.
4. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of documenten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, mag Unicreations de vervaardigde documenten voor rekening en risico van de wederpartij bewaren. De wederpartij stelt Unicreations dan binnen een door Unicreations gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of documenten alsnog te leveren.
5. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Unicreations mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade,
kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (bewaar-)kosten, schade en winstderving van Unicreations en/of het recht van Unicreations alsnog nakoming te vorderen niet aan.


Artikel 10: Uitvoering van de overeenkomst
1. Unicreations spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Unicreations de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
2. Unicreations recht op een redelijke verlenging van de (leverings-)termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van documenten wordt vertraagd doordat: Unicreations niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen; Unicreations niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;  er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen.
3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Unicreations de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
4. Unicreations voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit. Unicreations neemt bij het vervaardigen van de documenten in acht dat bij realisatie van het object op basis van deze documenten schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Unicreations volgt de in dit kader door of namens de wederpartij
gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.
5. Bij het vervaardigen van documenten en goederen neemt Unicreations de wensen van de wederpartij zoveel mogelijk in acht, maar hij heeft daarnaast creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, methodes, materialen en interpretaties tot conclusies te komen die van invloed zijn op de inhoud van de te vervaardigen documenten en kwaliteit van
gepersonaliseerde goederen.

6. Unicreations wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
- verstrekte documenten;
- voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
- gegeven aanwijzingen;
- ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Unicreations en hij hiermee bekend is of kan zijn.
7. Unicreations wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
8. Unicreations informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
- bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
- indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Unicreations eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Unicreations in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
9. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Unicreations en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de werkzaamheden/gewijzigde wet- en regelgeving voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Unicreations mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
10. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat Unicreations aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Unicreations kenbaar. Indien nodig, past Unicreations het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. Unicreations kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
11. Indien Unicreations al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Unicreations de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

Artikel 11: Esthetische waarde
1. Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht blijft de esthetische waarde buiten beschouwing, hetgeen onverlet laat dat voldaan dient te worden aan redelijke eisen.
2. Door Unicreations in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigde maquettes, artist impressions, 3D-virtuele schetsen e.d. bedoelen alleen een indruk te geven van het toekomstige object. De wederpartij kan hieraan geen rechten ontlenen.


Artikel 12: Klachten & garanties
1. Klachten, waaronder klachten over de verrichte werkzaamheden, meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen 1 jaar na oplevering van het object - schriftelijk aan Unicreations. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
2. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
4. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
5. De wederpartij stelt Unicreations in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek noodzakelijk is dat Unicreations de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
6. Geen klachten zijn mogelijk over:
- documenten die na ontvangst door de wederpartij geheel/gedeeltelijk zijn gewijzigd of bewerkt;
- fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde documenten die de wederpartij bij een zorgvuldige controle van het concept document had kunnen constateren;
- gepersonaliseerde goederen die conform de door wederpartij goedgekeurd project zorgvuldig zijn vervaardigd en de functie vervullen die aan dergelijke goederen in maatschappelijk verkeer wordt toegeschreven.
7. Unicreations voert de overeengekomen werkzaamheden en leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
8. Bij een terechte klacht of terecht beroep op de garantie zorgt Unicreations - naar zijn keuze - voor kosteloos herstel/het opnieuw vervaardigen van de documenten, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs/het overeengekomen honorarium. Indien er sprake
is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
9. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel/het opnieuw vervaardigen van de documenten, respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Unicreations. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/ het overeengekomen honorarium verlangen.


Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Unicreations gegarandeerde resultaten, kwaliteitseisen of beroepsstandaarden, aanvaardt Unicreations geen enkele aansprakelijkheid.
2. Unicreations is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Unicreations aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Unicreations gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde
documenten en/of de verrichte werkzaamheden.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Unicreations hiervoor aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Unicreations is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
a. gebruik van de geleverde documenten c.q. goederen en/of het gerealiseerde object c.q. goederen in strijd met de bestemming/het doel hiervan of gebruik in strijd met de door/namens Unicreations gegeven instructies, adviezen e.d.;
b. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan Unicreations verstrekte/voorgeschreven informatie of materialen;
c. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
d. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Unicreations adviseerde en/of gebruikelijk is;

e. of als gevolg van het - zonder voorafgaande toestemming van Unicreations - rechtstreeks geven van instructies, opdrachten door de wederpartij aan de door hem/Unicreations ingeschakelde derden, terwijl de bevoegdheid daartoe behoorde
tot de aan Unicreations verstrekte opdracht/volmacht;
f. of als gevolg van wijzingen van/bewerkingen aan de door Unicreations geleverde documenten c.q. goederen, zonder voorafgaande toestemming van Unicreations.
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Unicreations voor eventuele aanspraken van derden.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Unicreations of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Unicreations de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 14: Betaling
1. Unicreations mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald is de wederpartij aan Unicreations een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Unicreations bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 65,00 (ex btw).
6. Unicreations geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen en vermeld in de aanmaning de kosten die hij conform wettelijke staffel in rekening zou gaan brengen. Blijft betaling opnieuw uit, is Unicreations gerechtigd de wettelijke incassokosten conform Wet Incassokosten (WIK) in rekening te brengen.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Unicreations de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.


Artikel 15: Annulering, opschorting, ontbinding van de overeenkomst
1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Unicreations van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Unicreations en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of
leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20% tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. Unicreations mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
3. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Unicreations deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Unicreations zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.

4. Kosten die voor Unicreations voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Unicreations de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.
5. Bij overmacht van de wederpartij of Unicreations, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
6. Onder overmacht van Unicreations wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Unicreations, van de door hem ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
7. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Unicreations: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Unicreations of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen evenals bedrijfsstoringen en problemen bij de uitvoering van de opdracht door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen, weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d.
8. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Unicreations tot aan dat moment nakomen.
9. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de andere partij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;


Artikel 16. Herroepingsrecht consumenten en uitsluiting van herroepingsrecht
1. Consument kan ten aller tijde beroep doen op zijn wettelijke herroepingsrecht indien sprake is van een koopovereenkomst op afstand.
2. Consument herroept overeenkomst zoals hierboven omschreven door het invullen en opsturen van de herroepingsformulier ( bijlage 1) binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.
3. Voorzover er sprake is van de goederen die vervaardig zijn conform de instructies van de wederpartij dan wel op basis van de door de wederpartij goedgekeurde ontwerp kan er geen beroep worden gedaan op de wettelijke herroepingsrecht die van toepassing is op de met consumenten gesloten overeenkomst.


Artikel 17. Intellectuele eigendom en beeldrechten
1. Unicreations is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door hem in het kader van de overeenkomst geleverde en vervaardigde documenten. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
2. Dit betekent in ieder geval, dat de wederpartij:
a. de documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, niet mag vermenigvuldigen, geen wijzigingen mag aanbrengen in de documenten en deze niet aan derden mag verstrekken noch derden hierin inzage mag verlenen;
b. het uitgevoerde ontwerp niet geheel/gedeeltelijk mag herhalen zonder voorafgaande toestemming van Unicreations. Unicreations zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, maar mag voorwaarden verbinden aan zijn toestemming, zoals betaling van een redelijke vergoeding.

3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de gebruiker verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.
4. Het beeldrecht blijft altijd bij Unicreations. De wederpartij krijgt een exclusief gebruiksrecht voor onbepaalde tijd. Unicreations is gerechtigd de beelden te gebruiken voor promotionele doeleinden. Derden kunnen pas na schriftelijke toestemming van Unicreations en de wederpartij beschikken over de beeldrechten. Voor het gebruik van beelden in andere producties dient contact opgenomen te worden met Unicreations.


Artikel 18. Retentierecht
1. Unicreations mag het verstrekken van/de teruggave van door hem voor de wederpartij vervaardigde of bewerkte documenten - die hij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft - opschorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake van die documenten heeft betaald.
2. Unicreations is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht
1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Unicreations, maar Unicreations behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
3. Ongeacht de keuze van Unicreations, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.

 

Opgesteld : april 2022

bottom of page